اساتید مرد ورزش نمى کنند

یافته هاى یک پژوهش دانشگاهى بیانگر آن است که بیش از نیمى از اساتید مرد ورزش نمى کنند.
دکتر عبدالحمید حبیبى، عضو هیات علمى دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه شهید چمران اهواز، در پژوهش خود با عنوان «بررسى ناهنجارى هاى جسمانى اعضاى هیات علمى دانشگاه شهید چمران اهواز» آورده است: «پیشرفت صنعت و فناورى هاى ماشینى در زندگى انسان امروز،  تغییرات اساسى در سبک و شیوه زندگى او ایجاد کرده است، فقر حرکتى باعث بروز ناهنجارى هاى وضعیتى در ساختار جسمانى افراد مى شود که مى تواند سلامتى عمومى افراد جامعه را به مخاطره انداخته و چه بسا هستى بسیارى را در ایام میانسالى و بزرگسالى به خطر اندازد. هدف از این تحقیق شناخت دقیق وضعیت جسمانى اساتید مرد دانشگاه شهید چمران اهواز است.»
جامعه آمارى این تحقیق اساتید مرد دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که تعداد ۲۰۵ نفر از اساتید شاغل در دانشکده هاى علوم، علوم تربیتى، تربیت بدنى، الهیات ، ادبیات، مهندسى، کشاورزى، دامپزشکى و اقتصاد به عنوان نمونه مورد ارزیابى قرار گرفتند.
نتایج این تحقیق، نشان داد که ۳۳/۲ درصد از اساتید مبتلا به آسیب  ناشى از کار بودند. ۵۵/۶ درصد اصلا ورزش نمى کردند. حدود ۳۱ درصد مبتلا به عارضه کج گردنى، ۵۹ درصد عارضه افتادگى شانه، ۴۶/۳ درصد عارضه اسکولیوسیس، ۴۹/۲ درصد عارضه سر به جلو، ۲۱/۴ درصد عارضه کیفوسیس، ۳۴/۶ درصد عارضه لوردوسیس، ۴۵/۸ درصد عارضه افتادگى شکم، ۷/۴ درصد عارضه پشت صاف، ۱۷/۰۰ درصد عارضه زانوى ایکس، ۱۵/۲ درصد عارضه زانوى پرانتزى، ۲۱/۰۰ درصد عارضه چرخش درشت نى و ۱۳/۲ درصد عارضه کف پاى صاف داشتند.
همچنین یافته هاى دیگر تحقیق نشان داد که بین ناهنجارى  لوردوزکمرى و استفاده اساتید از میز و صندلى حین انجام وظایف کارى، ناهنجارى افتادگى شکم و انجام کارها توسط دست چپ یا راست، ناهنجارى کج  گردنى و استفاده از کفش نوع پاشنه بلند و کوتاه، ناهنجارى لوردوز کمرى و میزان پرداختن به ورزش اساتید تفاوت معنى دارى وجود دارد.با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و وجود درصد بالاى ناهنجارى جسمانى دراساتید دانشگاه ضرورت هر چه بیشتر اقدامات کنترلى و درمانى جهت اصلاح و رفع عوارض مشاهده شده تأکید مى گردد.
/ 0 نظر / 31 بازدید